Pentru consultanta juridica sunati la:

0744.140.942

Practicam avocatura in Bucuresti si in urmatoarele judete:

 • Bucuresti
 • Prahova
 • Valcea
 • Giurgiu
 • Brasov

Infiintare gradinita

Avocatii RLB va pot oferi consultanta de specialitate pentru infiintare gradinita (constituirea si inregistrarea unei societati comerciale/asociatii/fundatii avand ca obiect de activitate gradinita: Cod Caen 8891 Activitati de ingrijire zilnica pentru copii). Acelasi cod Caen poate fi folosit si pentru crearea unui after school, procedura de autorizare fiind similara.

Infiintare gradinita este o procedura care prespupune urmatoarele etape:

1. Constituirea societatii comerciale

2. Inregistrarea asociatiei/fundatiei (daca nu se doreste ca activitatea sa se desfasoare printr-o societate comerciala)

3. Autorizarea ce urmeaza a fi obtinuta la Ministerul Educatiei.

Asadar o gradinita particulara poate imbraca fie forma unei societati comerciale, fie a unei fundatii sau asociatii non-profit.

Ulterior constituirii societatii, respectiv inregistrarii asociatiei/fundatiei, urmeaza a se declansa procedura de autorizare la Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar (ARACIP).

ARACIP – este instituie publica de interes national, in subordinea Ministerului Educatiei si Cercetarii, cu personalitate juridica si cu buget propriu de venituri si cheltuieli, infiintata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, aprobata prin Legea nr. 87/2006.

Infiintare gradinita – procedura de acreditare la ARACIP, presupune conform prevederilor art. 29 alin. 4 din OUG 75/2005, parcurgerea a doua etape succesive:

 1. autorizarea de functionare provizorie, care reprezinta actul de infiintare;
 2. acreditarea, care acorda – alaturi de drepturile prevazute la litera a) – si dreptul de a emite diplome, certificate si alte studii recunoscute de Ministerul Educatiei si Cercetarii si de a organiza, dupa caz, examenul de absolvire.
 1. Autorizatia provizorie de functionare a gradinitei

Prin autorizarea provizorie se certifica faptul ca exista toate premisele pentru ca oferta de educatie a respectivei institutii sa fie conforma cu cerintele legale.

Evaluarea in vederea autorizarii va avea urmatoarele obiective:

 • procedurile pentru dezvoltarea institutionala – de planificarea strategica si operationala;
 • managementul (conducerea) si structura institutionala;
 • resursele umane proiectate;
 • facilitatile (spatii de joaca, auxiliare etc.), resursele materiale si cele financiare;
 • oferta educationala – inclusiv curriculum-ul adoptat de institutia scolara si auxiliarele curriculare prevazute;
 • sistemul informational;
 • procedurile de asigurare si de management al calitatii;
 • prognozele si asteptarile privind rezultatele copiilor la studii.

Pentru infiintare gradinita, perioada de depunere, la ARACIP, a cererii de declansare a procedurii de evaluare externa in vederea autorizarii, insotite de raportul de evaluare interna, se situeaza intre 15 Martie si 15 Aprilie a anului din care se solicita inceperea functionarii.

Dosarul depus la ARACIP, in vederea emiterii autorizatiei de functionare provizorie trebuie sa contina cerere tip pentru declansarea procedurii de autorizare de functionare provizorie, pentru unitate de invatamant particular precum si raportul de evaluare interna.

Acest raport de evaluare interna trebuie sa contina la randul lui urmatoarele documente:

 • fisa – tip a raportului de evaluare interna in vederea autorizarii de functionare provizorie pentru care se solicita infiintarea;
 • proiect privind dezvoltarea, pe termen mediu de 3-5 ani, a unitatii de invatamant;
 • planuri operationale pentru primul an de functionare a unitatii de invatamant;
 • oferta educationala;
 • acte privind persoana juridica initiatoare:
  • actele care atesta infiintarea si/sau dobandirea personalitatii juridice dupa caz;
  • actul constitutiv si statutul de organizare si functionare a persoanei juridice;
  • certificate de inregistrare fiscala a persoanei juridice;
 • acte privind spatiile de invatamant si baza materiala, precum si regimul de detinere al acestora detinerea in proprietate, in administrare sau in folosinta, dupa caz, a spatiilor si a bazei materiale; se vor anexa copii de pe actele de provenienta, respectiv copii de pe contractele de inchiriere);
  • lista dotarilor disponibile (mobilier si echipament didactic), regimul juridic al acestora (pentru calculatoare se vor mentiona numarul acestora si generatia) si valoarea totala a acestora;
  • lista cu fondul de carte propriu (numar de volume, domeniul de referinta, valoare totala) din dotarea bibliotecii;
  • autorizatie sanitara de functionare, vizata pe anul in curs (pentru spatiul in care se va desfasura activitatea instructiv-educativa);
  • aviz PSI (pentru spatiul in care se va desfasura activitatea instructive-educativa), daca este cazul, conform legislatiei in vigoare;
 • acte privind curriculumul:
  • lista planurilor de invatamant si a programelor prescolare aprobate de Ministerul Educatiei si Cercetarii, ce vor fi utilizate (ghiduri, culegeri si alte asemenea), conform normativelor in vigoare la acea data, corespunzatoare tipului, nivelului si formei de invatamant;
 • acte privind personalul didactic:
  • lista cadrelor didactice care vor functiona in unitatea de invatamant;
  • declaratia – angajament a fiecarui cadru didactic care urmeaza sa desfasoare activitati de invatamant in gradinita respectiva;
  • stat de functii pentru personalul ce urmeaza a fi angajat in unitatea de invatamant;
 • modelul de contract de scolarizare ce va fi utilizat, daca este cazul;
 • proiectul de regulament intern al gradinitei;
 • ordinul de plata a tarifului de evaluare, dupa caz.

Dupa depunere urmeaza procedura de verificare a documentatiei de catre ARACIP. In functie de raspunsul oferit de catre Consiliul ARACIP care analizeaza documentatia, Ministerul Educatiei si Cercetarii emite ordinul de acordare/neacordare (dupa caz) a autorizatiei de functionare provizorie.

Standardele de evaluare solicitate pentru autorizare de functionare provizorie

Standardul reprezinta descrierea cerintelor formulate in termeni de reguli sau rezultate, care definesc nivelul minim obligatoriu de realizare a unei activitati de educatie. Standardele de autorizare sunt standarde nationale, care se aplica invatamantului preuniversitar de stat si particular, si se refera la domeniile prevazute de art. 10 din O.UG 75/2005, aprobata cu completari si modificari prin Legea nr. 87/2006. La evaluarea interna a gradinitei, necesara pentru obtinerea autorizatiei provizorie de functionare, sunt urmarite a fi indeplinite mai multe obiective:

  • Existenta unui proiect de dezvoltare pe termen mediu (3-5 ani) pentru gradinita;
  • Prezentarea bugetului (estimat) necesar pentru realizarea proiectului de dezvoltare si a bugetului (detaliat) pentru programele / actiunile cuprinse in planul operational pentru primul an de functionare. Adecvarea acestuia la dezvoltarea preconizata a unitatii de invatamant;
  • Elaborarea “fisei postului” pentru toate posturile prevazute in organigrama conform modelelor stabilite prin prevederile legislatiei in vigoare;
  • Definirea sistemului de comunicare formala externa cu parintii, angajatorii si cu alte institutii si grupuri semnificative de interes;
  • Existenta spatiilor prescolare in care va functiona gradinita (proprii si / sau inchiriate, concesionate, in comodat sau detinute sub orice alta forma legala);
  • Adecvarea numarului salilor de lectii, al salilor de masa, al atelierelor – daca e cazul, al salilor de festivitati etc. la planul prognozat, la nivelul si profilul modulelor cuprinse in planul de invatamant prescolar pe care legea il vizeaza;
  • Respectarea, in spatiile prescolare detinute, a normelor de igiena privind unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor, conform legislatiei in vigoare (norme generale si specifice);
  • Adecvarea mijloacelor de invatamant prescolar si a auxiliarelor curriculare detinute la planul si nivelul de prescolarizare prognozat, existente in oferta educationala;
  • Constituirea cel putin a unui organism colectiv de conducere, dintre cele prevazute de legislatia in vigoare;
  • Stabilirea, in statul de functiuni, a necesarului de personal didactic auxiliar si personal nedidactic necesar functionarii gradinitei, in functie de planul de scolarizare prognozat, de nivelul de prescolarizare, de profilul si de specializarile / calificarile profesionale existente in oferta educationala;
  • Existenta unui proiect de regulament intern de functionare;
  • Asigurarea serviciilor medicale pentru copii;
  • Evidentierea procedurilor de asigurare a serviciilor medicale de urgenta;
  • Proiectarea sistemelor de sanatate si securitate a muncii si de PSI prevazute de legislatia in vigoare pentru activitatile desfasurate in tipul respectiv de gradinita;
  • Existenta, in bugetul primului an de functionare, a liniei bugetare destinata achizitiei documentelor prescolare respectarea, in spatiile detinute, a normativelor de dotare, conform legislatiei in vigoare;
  • Existenta unei oferte educationale, care cuprinde nivelurile si formele de invatamant in care se face scolarizare, specializarile / calificarile obtinute de absolventi, resursele educationale (umane si materiale) puse la dispozitie pentru activitatile curriculare si extracurriculare, programul scolii si facilitatile puse la dispozitia elevilor etc;
  • Constituirea bugetului gradinitei, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, indicandu-se sursele de finantare;
  • Existenta materialelor promotionale privind oferta educationala, pe suport conventional si electronic.

Incepand cu data de 01.01.2012, tariful perceput de ARACIP, pentru autorizarea provizorie de functionare a gradinitei este de 3792 lei.

 1. Acreditarea gradinitei particulare

In vederea acreditarii, unitatile de invatamant preuniversitar particular autorizate provizoriu, care indeplinesc conditiile prevazute de lege, trebuie sa depuna la ARACIP, cererea de declansare a procedurii de evaluare externa, insotita de raportul de evaluare interna, intocmit conform prevederilor legale corespunzatoare, incepand cu data de 15 August a anului in curs.

Acreditarea institutiilor de invatamant certifica, in afara existentei si reinnoirii premiselor si faptul ca procesele educationale, in special procesele de predare si de invatare, respecta reglementarile legale iar rezultatele sunt cele asteptate si se inscriu, totodata, in limitele considerate ca acceptabile la nivel national. Aceste rezultate se refera la:

 • rezultatele scolare propriu-zise – indicatorii de „reusita” scolara;
 • satisfactia beneficiarilor directi si indirecti (elevi, parintii acestora, angajatori sau, dupa caz, alte institutii care scolarizeaza absolventii etc.) fata de educatia oferita;
 • rezultatele privind dezvoltarea personalului si dezvoltarea manageriala;
 • cresterea rolului si a raspunderii sociale si comunitare;
 • raportarea la principalii indicatori stabiliti la nivel national.
 1. Procedura de acreditare

Conform art. 31 OUG 75/2005, gradinita autorizata sa functioneze provizoriu elaboreaza un raport de evaluare interna folosind ca termeni de referinta standardele specifice etapei de acreditare.

Raportul de evaluare interna se depune la departamentul de ARACIP impreuna cu o cerere de declansare a procedurii de evaluare externa si de acreditare. Termenul de depunere a cererii in vederea acreditarii nu poate depasi 2 ani de la data absolvirii primei promotii, sub sanctiunea ridicarii autorizatiei de functionare provizorie.

Departamentul de acreditare numeste o comisie de experti in evaluare si acreditare care analizeaza raportul de evaluare interna, verifica prin vizite la institutia solicitanta indeplinirea standardelor referitoare la domeniile si criteriile prevazute la art. 10 si elaboreaza propriul raport de evaluare.

Departamentul de acreditare al ARACIP valideaza raportul expertilor prin verificarea respectarii metodologiei de evaluare externa, iar agentia propune Ministerului Educatiei si Cercetarii acreditarea sau, dupa caz, neacreditarea institutiei solicitante.

Acreditarea se acorda prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii, in baza avizului ARACIP.

  1. Ce documentatie cuprinde dosarul pentru acreditarea unei gradinite particulare

Dosarul depus la ARACIP, in vederea acreditarii trebuie sa contina cererea tip pentru declansarea procedurii de acreditare a gradinitei precum si raportul de evaluare interna.

Raportul de evaluare interna la randul lui, va contine:

 • fisa – tip a raportului de evaluare interna;
 • studiu diagnostic privind stadiul de dezvoltare a gradinitei precum si eficienta interna si externa a acesteia;
 • noul proiect de dezvoltare institutionala, in baza diagnozei realizate si prin comparative cu proiectul initial, realizat pe termen de 5 ani;
 • planurile operationale pe ultimii 3 ani, care sa cuprinda si evaluarea atingerii obiectivelor propuse;
 • oferta educationala pentru anul prescolar in curs/urmator, dupa caz;
 • actul de infiintare a gradinitei respective;
 • lista protocoalelor, acordurilor de colaborare, parteneriatelor incheiate de gradinita;
 • modelul de contract de scolarizare utilizat in unitatea de invatamant, daca este cazul;
 • situatiile privind rezultatele si performantele obtinute de copii pe parcursul perioadei anterioare celei depunerii dosarului pentru acreditare;
 • lista planurilor de invatamant si a programelor aprobate de Ministerul Educatiei si Cercetarii si utilizate in cadrul unitatii de invatamant;
 • oferta curriculara (curriculumul diferentiat/curriculumul la decizia gradinitei/ curriculumul in dezvoltare locala pentru nivelul de invatamant);
 • actele privind incadrarea cu personal, pe ultimul ciclu de invatamant (copii de pe statele de functii);
 • acte privind detinerea in proprietate sau in folosinta a bazei materiale (se vor anexa copii de pe actele de provenienta, respectiv copii de pe contractele de inchiriere, in forma autentificata);
 • lista obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe aflate in proprietatea unitatii de invatamant (se va mentiona provenienta acestora, data de inregistrare, valoarea acestora);
 • acte privind evaluarea interna a calitatii si functionarea structurilor responsabile cu asigurarea calitatii (se vor anexa regulamentul de functionare a comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii si strategia de asigurare a calitatii);
 • acte privind inspectiile si controalele efectuate in unitatea de invatamant conform Registrului de procese – verbale de inspectii;
 • acte privind asigurarea conditiilor de securitate si igienico – sanitare, respective autorizatia sanitara de functionare pentru fiecare dintre spatiile utilizate in procesul instructiv – educativ (vizata pentru anul in curs), Avizul PSI pentru fiecare dintre spatiile utilizate in procesul instructiv – educativ (in perioada de valabilitate), precum si acte privind asigurarea securitatii si sanatatii elevilor si personalului in incinta scolii si in vecinatatea acesteia (protocoale si contracte privind asistenta medicala, paza si altele asemenea);
 • certificatul de atestare fiscala;
 • ordinul de plata a tarifului de evaluare, dupa caz.

Standarele de evaluare solicitate pentru acreditare

  1. Standarele de evaluare solicitate pentru acreditare

La evaluarea interna a gradinitei, necesara pentru obtinerea acreditarii se urmareste a fi indeplinite mai multe obiective, vezi supra.

Incepand cu data de 01.01.2012, tariful perceput de ARACIP, pentru autorizarea provizorie de functionare a gradinitei este de 5688 lei.

Dupa obtinerea acreditarii, unitatea va fi reevaluata periodic (5 ani), conform prevederilor art. 33 din OUG nr. 75/2005.

Pentru mai multe detalii nu ezitati sa ne contactati, completand fomrularul alaturat. Consultanta juridica initiala pentru infiintare gradinita este gratuita.